Tar­ieven

Uur­tarief

In zaken waarin wordt afge­sproken dat er op uurbasis wordt gewerkt, geldt een uur­tarief van € 175,– te ver­meer­deren met 21% BTW. Als er een pro­cedure moet worden gevoerd dan brengt de rechtbank grif­fierecht in rek­ening. Dit grif­fierecht wordt aan u doorberekend. De hoogte van het grif­fierecht var­ieert. Voor nadere informatie klikt u op de vol­gende link: www​.overheid​.nl.

Vaste prijsaf­spraak

Voor veel zaken is het mogelijk om een vaste prijsaf­spraak te maken. In het eerste gesprek wordt aan de hand van de door u ver­strekte informatie een offerte gemaakt. In deze offerte wordt gespe­cificeerd oms­chreven welke werkz­aam­heden worden ver­richt voor het afge­sproken bedrag.

Gefin­an­cierde rechtsbijstand

De overheid ver­strekt onder bepaalde voor­waarden gefin­an­cierde rechts­bijstand. Indien u gezien de hoogte van uw inkomen hiervoor in aan­merking komt, worden de kosten van de rechtsbijstand/​Mediation door de Staat betaald. Wilt u weten of u in aan­merking komt voor gefin­an­cierde rechts­bijstand? www​.rvr​.org (rechtzoekende, inkomen ver­mogen en eigen bijdrage, inko­mens­normen 2014). Er is echter altijd een eigen bijdrage ver­schuldigd. Indien u in aan­merking komt voor gefin­an­cierde rechts­bijstand wordt in het geval er een pro­cedure moet worden gevoerd een ver­laagd grif­fierecht in rek­ening geb­racht. Dit ver­laagde grif­fierecht moet u zelf betalen. 

U kunt korting verkrijgen op de eigen bijdrage door bij het Jur­idisch Loket (in Dordrecht gevestigd aan de Burgemeester de Raadtsingel 73A, tele­foon­nummer 0900 — 8020) een ver­wijzing te vragen naar Mook Advoc­atuur en Mediation.